USLUGE

Komunikacija i saradnja sa državnim organima zaduženim za sprovodjenje propisa iz oblasti upravljanja hemikalijama

  • Izrada dokumentacije neophodne za upis hemikalija u Registar hemikalija
  • Kontinualno učestvovanje u primeni odredbi propisa koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalije (klasifikacija hemikalija po CLP/GHS sistemu, aktivnosti na proveri i/ili ažuriranju podataka sa postojeće etikete i izrada novih etiketa),
  • Izrada i prevod bezbednosnog lista za supstance i smeše i biocidne proizvode
  • Saradnja na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu (ograničenja i zabrane koja se odnose na stavljanje u promet ili korišćenje, ograničenja ukupnog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja – VOC),
  • Izrada zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
  • Izrada etikete za hemijski proizvodu skladu sa propisima

Ekspertiza iz oblasti bioremedijacije degradiranih prostora u životnoj sredini

Komunikacija u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine