SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

Savetnik za hemikalije

Prema Pravilniku o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Sl. glasnik RS“, br. 13/11, 28/11 i 48/12 ), savetnik za hemikalije mora da ima:

stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, na kojima je u okviru studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje,

završenu obuku za savetnika i položen ispit za savetnika.

Ko mora da obezbedi savetnika za hemikalije?

Od 9. marta 2013. godine, a u skladu sa Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije (“Sl. glasnik RS”, br. 13/11, 28/11 i 47/12) , svaki snabdevač, odnosno pravno lice ili preduzetnik koji je proizvodjač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik koji stavlja u promet hemikalije je obavezan je da angažuje licenciranog savetnika za hemikalije.

Ko ne mora da obezbedi savetnika za hemikalije?

Prema Pravilniku o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Sl.glasnik RS“, br. 13/11, 28/11 i 48/12), obavezu obezbeđivanja savetnika za hemikalije neme pravno lice ili preduzetnik koji isključivo stavlja u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu i snabdevač koji stavlja u promet opasne hemikalije u ukupnoj količini manjoj od 100 kg godišnje, kao i distributer opasnih hemikalija koji se isključivo bavi maloprodajom.